Идарә турында

Адрес: 420021, Казан шәһәре, Әхтәмов урамы, 14.

Телефон: +7 (843) 293-14-89, +7 (843) 293-96-98, +7 (843) 293-33-47.

Факс: +7 (843) 293-14-89.

E-Mail: zags@tatar.ru


Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе турында (Татарстан Републикасы Министрлар Кабинеты 2007 елның 7 ноябреннән 614 нче Карары белән нигезләнгән, 2009 елның 15 июненнән, 2010 елның 17 декабреннән, 2011 елның 13 маеннан, 2012 елның 29 декабреннән, 2013 елның 12 мартыннан үзгәрешләр белән)

Нигезләмә

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты граждан хәле актларын теркәү   идарәсе (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ЗАГС идарәсе) (алга таба – Идарә) граждан хәле актларын теркәү эшчәнлеген җитәкләү функциясен башкаручы башкарма хакимияте органы.

1.2. Идарә, үзенең вәкаләтләре кысаларында, федераль башкарма хакимияте органнары, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары, граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен башкаручы Татарстан Республикасы муниципаль берәмлек җирле үзидарә органнары белән эшчәнлеген үзара бәйләнештә алып бара.

1.3. Идарә үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, Татарстан Республикасы Конституциясенә, федераль законнар җыелмасына, Татарстан Республикасы законнар җыелмасына, шулай ук әлеге Нигезләмәгә таяна.

1.4. Идарә юридик зат хокукларына, мөстәкыйль баланс, банк оешмаларында билгеләнгән тәртиптә ачыла торган исәп-хисап һәм башка төрле счетларга, үз исеме булган Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә, Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының Дәүләт герблары сурәтләре төшерелгән печатьләргә, шулай ук үз эшчәнлеге өчен кирәк булган башка печать, штамплар, бланкларга ия.

1.5. Идарәнең юридик адресы: 4200021, Казан шәһәре, Әхтәмов урамы, 14. 

2. Идарәнең бурычлары

Идарәнең төп бурычы - Татарстан Республикасы җирлегендә граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу эшчәнлеге белән идарә итү.

3. Идарәнең функцияләре

3.1. Идарә үзенең вәкаләтләре кысаларында граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу эшчәнлеге белән идарә итү өчен җаваплы (04.08*).

3.2. Идарә түбәндәге оешмалар белән хезмәттәшлек итә:

Татарстан Республикасы Икътисад һәм сәнәгать министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне тормышка ашырганда:

социаль-икътисадый программалаштыру (01.01*);

Татарстан Республикасының ведомство дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итү (01.15.01.02*);

Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгы – түбәндәге функцияләрне тормышка ашырганда:

бюджет процессы белән идарә итү (Татарстан Республикасы һәм дәүләт бюджеттан тыш фондлары бюджеты) (01.02.1*);

бюджетара мөнәсәбәтләрне көйләү (01.02.3*);

Татарстан Республикасы Җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы белән - Татарстан Республикасы карамагында булган күчемсез милек, транспорт, җиһаз, мәдәни мирас объектларын (биналар, корылмалар) куллану белән идарә итү функцияләрен тормышка ашырганда (01.07.01*);

Татарстан Республикасы  Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы белән – Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүматый системаларының үсүе белән идарә итү (дәүләт мәгълүмат системаларын                формалаштыру белән идарә итүдән тыш) функциясен тормышка ашырганда (01.15.02*);

Татарстан Республикасы Гражданлык оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне тормышка ашырганда:

гражданлык оборонасы өлкәсенә караган чаралар оештыру һәм үткәрү белән идарә итү (02.01.01*);

Татарстан Республикасын янгын куркынычсызлыгы белән тәэмин итү белән идарә итү (02.01.03*);

Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый мониторинг комитеты белән – социаль-икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүматый системаларының үсүләре белән идарә итү функциясен тормышка ашырганда (01.15.01.1*);

Татарстан Республикасы Хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы белән - түбәндәге функцияләрне тормышка ашырганда:

хезмәткә түләүне, хезмәт мөнәсәбәтләрен, хезмәт белән бәйле булган мөнәсәбәтләрне көйләү (01.13.01*);

хезмәтне саклау белән идарә итү (01.13.02*);

социаль яклау белән идарә итү (04.06*);

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы белән – Татарстан Республикасының дәүләт хакимияте башкарма органнарының нормалаштыру эшчәнлеген координацияләү һәм хокукый тәэмин итү функциясен тормышка ашырганда (шул исәптән, Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары проектларының федераль законнар җыелмасына һәм Татарстан Республикасы законнар җыелмасына туры килүне күзәткәндә) (02.04.01*);

Мәдәният министрлыгы белән – мәдәният өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне көйләү функциясен тормышка ашырганда (шул исәптән, сәнгать, кинематография, тарихи-мәдәни мирасны саклау һәм файдалану өлкәсендәге) (04.03*);

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы белән – дәүләт яшьләр сәясәтен тормышка ашыру белән идарә итү функциясен башкарганда (04.07*);

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән – опека һәм попечительлек эшчәнлеген оештыру һәм башкару функциясен тормышка ашырганда (04.05.13*).

3.3. Идарә әлеге Нигезләмәнең 3.1 һәм 3.2 пунктлары нигезендә түбәндәге вәкаләтләрне тормышка ашыра:

3.3.1. Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә нормалаштыруны тәэмин итә, шул исәптән:

билгеләнгән эшчәнлек өлкәсендә мөнәсәбәтләрне көйләү өчен норматив хокукый актлар проектларын әзерли һәм билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына тәкъдим итә;

Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы уртак эш алып бару буенча федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары, граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алуга караган башка дәүләт норматив хокукый актлары проектлары буенча йомгак әзерли.

3.3.2. Билгеләнгән эшчәнлек өлкәсендә ведомствоара һәм секторара үзара йогынты ясау нигезендә максатчан якын килүне тәэмин итә, шул исәптән, эшчәнлекне бәяләү индикаторларын эшли.

3.3.3. Билгеләнгән тәртиптә бюджет ихтыяҗы, шул исәптән, граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу чараларын финанслау турында Министрлар Кабинетына тәкъдимнәр кертә.

3.3.4. Билгеләнгән тәртиптә муниципаль районнар һәм шәһәр округлары бюджетларына граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен бирелә торган субвенцияләрнең гомуми күләмен формалаштыруда катнаша.

3.3.5. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнар җыелмасы нигезендә товар белән тәэмин итүгә, эш һәм хезмәт күрсәтүне булдыруга (шул исәптән, билгеләнгән эшчәнлек өлкәсендә дәүләт ихтыяҗлары өчен фәнни-тикшеренү һәм технология эшләре) дәүләт контрактлары төзи.

3.3.6. Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә мәгълүматлаштыруны,  шул исәптән, граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өчен кулланыла торган махсус компьютер программаларын эшләп чыгаруны, гамәлгә кертүне, алып баруны һәм идарә итүне оештыра  һәм тәэмин итә.

3.3.7. Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу турындагы мәгълүматларны тапшыру өчен  ведомство челтәре формалаштыру буенча чаралар оештыра һәм тормышка ашыра.

3.3.8. “Интернет” халыкара компьютер челтәрендә Татарстан Республикасында граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу турында сайт булдыра һәм аны яңартып тора.

3.3.9. Татарстан Республикасы халкының граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу хокукын тәэмин итү турында хәбәр итә.

3.3.10. Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарына граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу эшчәнлегендә булышу юллары:

үз компетенциясе кысаларында федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән билгеләнгән очракларда һичшиксез үтәлергә тиешле норматив хокукый актлар бастырып чыгару;

җирле үзидарә органнарына граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу мәсьәләләре буенча кирәкле консультатив һәм методик ярдәм күрсәтү;

граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу буенча федераль вәкаләтләрне башкару өчен модельле, үрнәк муниципаль хокукый актлар эшкәртмәләре булдыру;

граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә мөнәсәбәтләрне көйләүче муниципаль норматив хокукый актлар проектларын закон тарафыннан билгеләнгән тәртиптә килештерү.

3.3.11. Татарстан Республикасының җирле үзидарә органнарының граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алуга вәкаләтләрен (шул исәптән, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты раслый торган муниципаль берәмлекләргә тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен башкару сыйфатын чагылдыручы индикаторларны формалаштыру ярдәмендә) үтәүләрен контрольдә тоту юнәлешләре:

граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу буенча күрсәтелә торган хезмәтнең сыйфатлы һәм һәркем дә файдаланырлык булуын тәэмин итү;

граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу турында таныклык бланкларының кулланышын һәм сакланышын тәэмин итү;

граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу буенча хезмәт күрсәтү административ регламентларының, дәүләт милкенең рациональ беркетелүен һәм максатчан куллануын тәэмин итү;

шәһәр һәм авыл җирле үзидарә органнарында сакланучы граждан хәле актлары язмаларының беренче нөсхәләрен электрон рәвешкә күчерү;

граждан хәле актлары язмаларына төзәтүләр һәм үзгәртүләр кертү.

3.3.12. Үз компетенциясе кысаларында җирле үзидарә органнарының Россия Федерациясенең граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу вәкаләтләрен башкару өлкәсендәге эшчәнлеген координацияли һәм методик ярдәм күрсәтә.

3.3.13. Үз компетенциясе кысаларында җирле үзидарә органнарының граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу вәкаләтләрен башкарганда Россия Федерациясе законнар җыелмасының үтәлүен күзәтә, шулай ук күрсәтелгән сферада аларның эшчәнлеген тикшерә, документлар соратып ала, Россия Федерациясе законнарын бозу буенча кимчелекләрне бетерү турында күрсәтмәләр бирә.

3.3.14. Татарстан Республикасы муниципаль районнар һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарыннан килгән граждан хәле актлары язмаларының икенче нөсхәләреннән җыелган китапларның эшкәртелүен, системалаштырылуын һәм 100 ел саклануын тәэмин итә.

Законнар җыелмасында билгеләнгән вакытта һәм тәртиптә граждан хәле актлары язмаларының беренче нөсхәләреннән җыелган китапларның Татарстан Республикасы Милли архивына тапшырылуын оештыра һәм тәэмин итә.

3.3.15. Законнар җыелмасында күрсәтелгәнчә, граждан хәле актлары язмаларының икенче нөсхәләренә төзәтүләр һәм үзгәртүләр кертүне башкара.

3.3.16. Закон белән каралган тәртиптә билгеләнгән эшчәнлек өлкәсендә дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, оешмалар, иҗтимагый берләшмәләр белән бәйләнештә тора.

3.3.17. Билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасының дәүләт телләрендә граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу турында таныклык бланклары, граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу кенәгәләре һәм граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу белән бәйле башка документлар булдыруны оештыра.

3.3.18. Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу турында таныклык бланкларының, граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу журналларының исәптә торуын һәм саклануын тәэмин итә.

3.3.19. Татарстан Республикасы муниципаль районнар һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарын граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу турында таныклык бланклары, шулай ук граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу белән бәйле башка документлар белән тәэмин итә.

3.3.20. “Татарстан Республикасы граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу автоматлаштырылган мәгълүмати системасы (АИС ЗАГС РТ)” дәүләт мәгълүмати системасының операторы булып тора.

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу буенча дәүләт хезмәтләрен электрон рәвештә күрсәтүне оештыру белән идарә итә.

3.3.21. Федераль законнар белән билгеләнгән очракларда граждан хәле актлары, мәгълүмат, мәгълүмати технологияләр һәм мәгълүматны саклау, персональ мәгълүматлар  турында законнар җыелмасы кагыйдәләренә туры китереп, дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары һәм оешмалар арасында  мәгълүмат белән алмашуны тәэмин итә.

3.3.22. Граждан хәле актлары язмаларының беренче нөсхәләре сакланмаган очракта,  граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алуга бәйле кабат таныклыклар, белешмәләр бирүне башкара.

3.3.23. Татарстан Республикасында граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алуга вәкаләтле органнар тарафыннан бирелгән граждан хәле актларын теркәү турында документларга билгеләнгән тәртиптә апостиль куюны башкара.

3.3.24. Җирле үзидарә органнары тарафыннан граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә тапшырылган федераль вәкаләтләрнең башкарылуын мониторингка ала. Татарстан Республикасында граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу турында статистик мәгълүматны туплау, анализлау һәм гомумиләштерү эшләрен үти. Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә дәүләт сәясәтен билгеләү, үтәү һәм норматив хокукый көйләү, шулай ук  тикшерү һәм күзәтү буенча хокук куллану функцияләрен башкаручы федераль башкарма хакимият органына һәм Татарстан Республикасы финанс министрлыгына отчет, башка документлар һәм белешмәләр тапшыра.

3.3.25. Яшерен хәбәрләшүне һәм яшерен эш башкаруны тәэмин итә.

3.3.26. Конкурс нигезендә кадрлар сайлау, резерв формалаштыру, кадрлар әзерләү, аларны кабат укыту һәм квалификацияләрен күтәрүне оештыра, шулай ук квалификацион имтиханнар үткәрә һәм Идарә хезмәткәрләрен аттестацияли.

3.3.27. Идарәнең мобилизацион әзерлеген оештыра, әлеге  чараларны  методик яктан тәэмин итә.

3.3.28. Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнары хезмәткәрләрен граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә әзерләүне, аларны кабат укыту һәм квалификацияләрен күтәрүне оештыра.

3.3.29. Республика семинарлары, иң яхшы тантаналы рәвештә никахны һәм тууны теркәү  ритуалларын башкаруга багышланган смотр-конкурслар, граждан хәле актлары язмаларыннан  җыелган китапларны исәпкә алуны  һәм саклауны, документлар белән эш башкаруны һәм башка чараларны  оештыра.

3.3.30. Законнар җыелмасына нигезләнеп,  антикоррупцион сәясәтне тормышка ашыра, граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә коррупциягә каршы булган чаралар оештыра һәм үткәрә.

Ел саен Татарстан Республикасының антикоррупцион сәясәтне тормышка ашыручы махсус дәүләт органына коррупциягә каршы булган чараларны тормышка ашыру турында хисап бирә.

3.3.31. Үз компетенциясе кысаларында федераль хакимиятнең башкарма органнары, аларның урыннардагы органнары, Россия Федерациясе субъектлары хакимияте башкарма органнары, башка төрле Россия һәм чит илләр оешмалары белән төзелгән килешүләрнең реестрын алып бара.

3.3.32. Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының законнар җыелмасында  билгеләнгән тәртиптә аның компетенциясенә караган сораулар буенча телдән һәм язма рәвештә хокукый киңәшләр биреп, гражданнарга бушлай юридик ярдәм күрсәтә;

Федераль законнар һәм Россия Федерациясенең башка төрле норматив хокукый актларында билгеләнгән очракларда һәм тәртиптә социаль ярдәмгә һәм яклауга мохтаҗ булган гражданнарга гаризалар, шикаятьләр, үтенечләр һәм башка документлар төзү рәвешендә  бушлай юридик ярдәм күрсәтә. 

4. Идарәнең хокуклары

Үзенә йөкләнгән функцияләрне үтәү өчен Идарә хаклы:

4.1. Тармакның материаль-техник нигезен ныгыту һәм үстерү, граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендәге программаларны һәм чараларны финанслау өчен  законнар җыелмасында билгеләнгән тәртиптә Татарстан бюджетыннан бүлеп бирелгән һәм бюджеттан тыш чыганаклардан алынган акчаларны файдаланырга.

4.2. Законнар җыелмасында билгеләнгән тәртиптә Идарәгә бүлеп бирелгән материаль ресурслардан рациональ рәвештә файдаланырга һәм алар белән идарә итәргә.

4.3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына, Татарстан Республикасының муниципаль районнар һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарына Татарстан Республикасының муниципаль берәмлекләр җирле үзидарә органнары тарафыннан граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә тапшырылган вәкаләтләрен башкару эшчәнлеген камилләштерү, шулай ук аларны финанслау, эш өчен кирәкле шартлар белән тәэмин итү, хәзерге заман җиһазлары һәм оргтехникасы белән коралландыру турында тәкъдимнәр кертергә.

4.4. Билгеләнгән очракларда Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына Татарстан Республикасының җирле үзидарә органнары тарафыннан граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу вәкаләтләрен үтәүләрен туктату турындагы закон проектын кертергә.

4.5. Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр җирле үзидарә органнарына граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә тапшырылган вәкаләтләрен башкарганда закон таләпләрен бозу очракларын булдырмау турында күрсәтмәләр җибәрергә.

4.6. Законнар җыелмасында билгеләнгән тәртиптә  хокукый формасына һәм ведомствога карамастан, Татарстан Республикасы хакимияте башкарма органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, коммерцияле һәм  коммерцияле булмаган оешмалардан Идарәнең вәкаләтләрен башкару өчен кирәк булган мәгълүматны сорап алырга, граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу буенча вәкаләтле федераль хакимиятнең башкарма органнары, бюджеттан тыш фондлар белән мәгълүмат алмашырга.

4.7. Билгеләнгән тәртиптә граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алуны камилләштерүгә юнәлдерелгән ведомствоара документлары эшкәртмәләренең заказчысы һәм координация эшләрен башкаручысы  булырга.

4.8. Законнар җыелмасы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә, шулай ук килешүләр  нигезендә граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә  Татарстан Республикасы хакимияте башкарма органнары, җирле үзидарә органнары, коммерцияле һәм  коммерцияле булмаган оешмалар белән хезмәттәшлекне тормышка ашырырга.

4.9. Үз компетенциясе кысасында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты белән килешеп, граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә  идарә итү функцияләрен башкаручы федераль хакимиятнең башкарма органнары, Россия Федерациясе субъектлары хакимияте башкарма органнары, бюджеттан тыш фондлар, җирле үзидарә органнары белән килешүләр, контрактлар төзәргә.

4.10. Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә булган мәсьәләләрне чишү өчен оештырылган фәнни, координацион һәм консультатив органнарның эшчәнлегендә катнашырга.

4.11. Закон җыелмасында  каралган тәртиптә үз компетенциясе кысаларында граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу мәсьәләләре буенча ведомство норматив хокукый актлар бастырып чыгарырга, кагыйдәләрне, нигезләмәләрне, регламентларны, инструкцияләрне, күрсәтмәләрне, күрсәтмә актларын расларга (Татарстан  Республикасының муниципаль  берәмлекләре башкарма органнары үтәү өчен боерык формасында), аларны куллану өчен аңлатмалар бирергә.

4.12. Татарстан Республикасының башкарма хакимиятенең башка органнары белән берлектә ведомствоара норматив хокукый актларны әзерләүдә катнашырга.

4.13. Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә тикшеренү, эксперт, методик эшләр, нормалаштыру эшчәнлегендә һәм Идарәнең мәнфәгатьләрен кайгырту өчен белгечләр һәм экспертларны чакырырга, шул исәптән, килешүләр нигезендә.

4.14. Билгеләнгән тәртиптә методик тәкъдимнәр, бюллетеньнәр, җыентыклар һәм башка төрле басмалар чыгарырга, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты белән килешү нигезендә граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә периодик басмаларның оештыручысы булырга.

4.15. Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алуны хокукый, фәнни-методик һәм мәгълүмати яктан тәэмин итү мәсьәләләре буенча семинарлар, конференцияләр, киңәшмәләр, симпозиумнар, күргәзмәләр һәм башка чаралар оештырырга.

4.16. Идарә компетенциясенә керүче сораулар буенча советлар, комиссияләр, эш төркемнәре оештырырга.

Күрсәтелгән советларның, комиссияләрнең, эш төркемнәренең составы һәм алар турында нигезләмәләр  Идарә башлыгы тарафыннан раслана.

4.17. Ведомство бүләкләрен булдырырга, алар белән бүләкләү турында карарлар кабул итәргә,  граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу системасы хезмәткәрләренә  карата башка төр кызыксындыру чаралары кулланырга.

4.18. Билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алуның торышы һәм аны яхшырту турында мәгълүмат һәм тәкъдимнәр кертергә.

4.19. Идарә компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча гражданнарны кабул итәргә, аларның  мөрәҗәгатьләрен тикшерергә һәм тиешле чаралар  күрергә. 

5. Идарәнең эшчәнлеген оештыру

5.1. Идарәне граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу өлкәсендә дәүләт сәясәтен билгеләү, үтәү һәм норматив хокукый көйләү, шулай ук  тикшерү һәм күзәтү буенча хокук куллану функцияләрен башкаручы федераль башкарма хакимият органы белән килештереп, Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан билгеләнгән башлык җитәкли.

5.2. Идарә башлыгы:

бер генә кеше тарафыннан идарә итү нигезендә, Идарәгә йөкләнгән функцияләрнең үтәлеше өчен персональ рәвештә җаваплы булып, Идарәнең эшчәнлеген оештыра;

дәүләт хакимиятенең башка органнары, җирле үзидарә органнары,  дәүләти  һәм дәүләти булмаган оешмалар каршында Идарәнең вәкиле була;

билгеләнгән кеше саны, хезмәткә түләү фонды һәм бюджет ассигнованияләр кысаларында Идарәнең штат расписаниесен һәм аппаратын тоту өчен кирәк булган чыганаклар сметасын раслый;

үзенең вәкаләтләре кысаларында билгеләнгән тәртиптә боерыклар чыгара, кагыйдәләр, инструкцияләр, нигезләмәләр раслый, аларның үтәлеше турында күрсәтмәләр бирә һәм контроль оештыра;

Идарәнең административ регламентын, структура бүлекчәләре турында нигезләмәләр, шулай ук дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең эш регламентларын һәм Идарә хезмәткәрләренең эш инструкцияләрен раслый;

билгеләнгән тәртиптә дәүләт гражданлык хезмәткәрләрен, Идарәнең эшчеләрен хезмәт урыннарына билгели һәм азат итә, алар белән хезмәт контрактларын, хезмәт килешүләрен төзи, үзгәртә һәм тарката, аларның хезмәт бурычларын билгели;

билгеләнгән тәртиптә иң яхшы хезмәткәрләрне мактаулы исемнәргә һәм дәүләт бүләкләренә  тәкъдим итә, кызыксындыру чаралары куллана.

5.3. Идарәдә төп бурычы граждан хәле актларын теркәү эшчәнлеген җитәкләү функциясен башкару өлкәсендә мөһим мәсьәләләр буенча карарлар әзерләү булган коллегия оештырыла. Коллегия Идарә башлыгы боерыгы белән расланган нигезләмәгә таянып эшли.

Коллегия составына Идарә башлыгы, Идарәнең структура бүлекчәләре җитәкчеләре, шулай ук килешү тәртибендә граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу вәкаләтләрен башкаручы җирле үзидарә органнарының бүлекчәләре җитәкчеләре (урындагы затлар), граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу белән чиктәш булган дәүләт органнары вәкилләре, галимнәр, белгечләр һәм җәмәгать эшлеклеләре керә.

Коллегиянең составы һәм кеше саны Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнә.

Коллегия рәисе вазифаларын Идарә башлыгы башкара.

Коллегия киңәшче орган булып тора, Идарә компетенциясендә булган төп мәсьәләләрне карый. Коллегия карарлары протоколлар белән рәсмиләштерелә. Әлеге карарлар Идарә башлыгы боерыклары белән гамәлгә кертеләләр.

* 02.05.2006 ел № 220 “Татарстан Республикасы башкаручы органнар функцияләренең Кодификаторын раслау турында” Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карары белән расланган Татарстан Республикасы башкаручы органнар функцияләренең Кодификаторы нигезендә кодлар билгеләре

Соңгы яңарту: 28 август 2014, 14:47

Copyright © 2003 — 2018
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
Яндекс цитирования